top of page

Inžinierska geodézia G-geo

    Je časť geodézie, ktorá rieši úlohy súvisiace s budovaním vytyčovacích sietí, vytyčovaním a kontrolným meraním priestorovej polohy stavebných objektov, vytyčovaním a kontrolou geometrických parametrov priemyselných objektov a zariadení, meraním územia pre projekt a vyhotovením geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavebného diela. Charakter uvedených úloh si priamo vyžaduje vysoké nároky na presnosť geodetických prác vo všetkých fázach stavebného procesu.

 • Vytyčovacie siete
  Jedná sa o vytyčovacie siete s požadovanou presnosťou pre všetky druhy stavieb (návrh a stabi­lizácia, určenie, spracovanie a rozbor presnosti).

 • Účelové mapovanie
  Zahŕňa účelové mapové diela pre potreby predprojektovej dokumentácie, účelové mapy veľkých mierok ako sú technické mapy mesta, základné mapy závodov, letísk, diaľnic, atď.

 • Kontrola geometrických parametrov
  Kontrolnými meraniami geometrických parametrov stavebných objektov, veľkých strojárenských celkov a priemyselných technológií sa určuje ich priamočiarosť, rovnobežnosť, rovinatosť, kolmosť, zvislosť, sklony, atď.

 • Posuny a deformácie
  Kontrolnými meraniami sa určujú celkové priestorové posuny a pretvorenia nosných konštrukcií, sadania a náklony objektov od zvislice. Určujú sa posuny stavebných objektov v dôsledku banskej činnosti, výkopových prác, atď.

 • Dokumentácia skutočnej realizácie stavby
  Zameriava sa skutočné vyhotovenie stavby ku kolaudácii,  ako jeden z najdôležitejších dokumentov o zrealizovanej stavbe. Súčasťou dokumentácie pre líniové stavby sú pozdĺžne a priečne profily inžinierskych sietí a digitálne súbory podľa požiadaviek správcov sietí pre ich informačné systémy.

 • Vytyčovacie práce
  Ide o komplexné vytyčovacie práce s požadovanou presnosťou pozostávajúce hlavne z: vytýčenia priestorovej polohy objektu a podrobného vytýčenia objektu.

Geodet ŠTÚROVO
Geodet NOVÉ ZÁMKY
Geodet VEĽKÝ KRTÍŠ

Ing. Zoltán Gasparik  G-geo autorizovaný geodet
č.1044

Zlatnícka 378/18

937 01 ŽELIEZOVCE

e-mail: info@g-geo.sk

www.g-geo.sk

mobil: 0907865038

DIČ: 1080327105

IČO: 45926280

 

 • Facebook Social Icon
 • Google+ Social Icon
Užitočné linky
bottom of page