top of page

Kataster nehnuteľností G-geo

    V katastri sú zapísané katastrálne územia, pozemky, stavby spojené so zemou pevným základom, nebytové priestory, vlastnícke práva a iné práva k nehnuteľnostiam, vrátane držby a vecných bremien, nájomné práva k pozemkom, ak trvajú viac ako 5 rokov. Nehnuteľnosti významné z hľadiska obrany, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu, liečivé zdroje a zdroje pitnej vody, kultúrne pamiatky sa v katastri evidujú podľa osobitných predpisov.
Podľa osobitného predpisu sa evidujú aj poľnohospodárske a lesné pozemky, ktoré v skutočnosti neexistujú a sú zlúčené.
    Obsahom katastra je geometrické a polohové určenie nehnuteľností a katastrálnych území, parcelné číslo, výmery, druhy pozemkov, súpisné a orientačné číslo stavieb, údaje o chránených druhoch nehnuteľností (hrady, zrúcaniny....), údaje o začlenení pozemkov do poľnohosp. pôdneho fondu, údaje o BPEJ, údaje na daňové a poplatkové účely, údaje na ochranu životného prostredia, údaje pre inform. systémy o nehnuteľnostiach, údaje o právnych vzťahoch, údaje o vlastníkoch, údaje o PPBP, sídelné a nesídelné názvy.
    Kataster slúži aj ako informačný systém, najmä na ochranu práv k nehnuteľnostiam, na daňové účely a poplatkové účely, na oceňovanie nehnuteľností, najmä pozemkov, na ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu, na tvorbu a ochranu životného prostredia, na ochranu nerastného bohatstva, na ochranu národných kultúrnych pamiatok a ostatných kultúrnych pamiatok, ako aj chránených území a prírodných výtvorov a budovanie ďalších informačných systémov o nehnuteľnostiach.

Ing. Zoltán Gasparik  G-geo autorizovaný geodet
č.1044

Zlatnícka 378/18

937 01 ŽELIEZOVCE

e-mail: info@g-geo.sk

www.g-geo.sk

mobil: 0907865038

DIČ: 1080327105

IČO: 45926280

 

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
geodet ŠAHY
Geodet LEVICE
Geodet ŽELIEZOVCE
Užitočné linky
bottom of page