top of page
 • geometrický plán na majetkovoprávne vysporiadanie

 • geometrický plán na rozdelenie pozemkov

 • geometrický plán na zameranie ku kolaudácii

 • geometrický plán na vyznačenie vecného bremena

 • geometrické plány pre banky

 • vytýčenie vlastníckej hranice

 • Vytyčovanie náhradných pozemkov podľa §15 zákona č.330/1991 v hospodárskych obvodoch poľnohospodárskych podnikov

 • identifikácia parciel

 • adresný bod

 • ...

Mapovanie

 • účelové mapy všetkých mierok

 • predprojektové polohové a výškové zameranie

 • porealizačné zameranie

 • ...

 • geodetické práce pre investora stavby

 • geodetické práce pre dodávateľa stavby

 • tvorba vytyčovacej siete

 • priestorové vytýčenie stavieb

 • výpočet kubatúr

 • podzemné a nadzemné inžinierské siete  

 • zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu budov

 • ...

Inžinierska činnosť

 • zabezpečenie dokladov o vlastníctve - LV,

 • snímky z katastrálnej mapy,

 • vybavovanie dokladov na katastri

 • rozhodnutia, stanoviská, súhlasy, vyjadrenia, alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a miestnej samosprávy

 • ...

Iné slžby

 • konzultácie v oblasti vysporiadania vlastníckych práv k pozemkom

Please reload

Ing. Zoltán Gasparik  G-geo autorizovaný geodet
č.1044

Zlatnícka 378/18

937 01 ŽELIEZOVCE

e-mail: info@g-geo.sk

www.g-geo.sk

mobil: 0907865038

DIČ: 1080327105

IČO: 45926280

 

 • Facebook Social Icon
 • Google+ Social Icon
Užitočné linky
bottom of page